اپلیکیشنی بر مبنای نیازهای اساسی و مهم جامعه بازاریابی شبکه ای

آنالیز ، تحلیل و هدایت صحیح، در مسیر موفقیت

هدایت بازاریاب در مسیر صحیح پیشرفت و موفقیت

درباره اپلیکیشن

networker یک اپلیکیشن جامع برای جامعه بازاریابی شبکه ای است، این اپلیکیشن بر مبنای نیازهای اصلی بازاریابان طراحی و برنامه ریزی شده است تا هدایت کننده ی بازاریاب در مسیر هدف باشد.

از طریق networker شما می توانید؛

حرفه ای ترین، دقیق ترین و هوشمند ترین برنامه ریزی شغلی خود را براساس موثرترین اصول آموزشی تجارت بازاریابی شبکه ای انجام دهید

این اپلیکیشن بر مبنای نیازهای اساسی و مهم جامعه بازاریابی شبکه ای و برای آنالیز ، تحلیل و هدایت صحیح، در مسیر موفقیت طراحی شده است .

آنالیز، تحلیل و گزارش کامل و تفکیک شده کلیه فعالیت های روزانه، هفتگی و... و هدایت بازاریاب در مسیر صحیح پیشرفت و موفقیت است.

شما امکان مدیریت امور مالی و دریافت دقیق تراز مالی خود و همچنین آمار درصد دقیق پیشرفت برای رسیدن به اهدافتان را دارید.

دانلود اپلیکیشن

TOP